P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Visie

De Zonnehof / Hofplein is een school waar de leerlingen met plezier naartoe gaan, waar de ouders graag komen, waar een team werkt dat bestaat uit professionals. Een team dat met hart en ziel, met hoofd en handen gaat voor kwalitatief onderwijs aan uw kind!
Op de Zonnehof / Hofplein staat de leerling centraal, niet de methode. We gaan uit van de mogelijkheden, de competenties en de eigen ontwikkelkracht van de leerling. We spreken de leerling aan op zijn of haar capaciteiten. We gaan daarbij uit van de interesses en belevingswereld van de leerling. Het onderwijs is erop gericht dat de leerling zichzelf leert kennen en daarmee zijn of haar mogelijkheden, maar ook zijn of haar beperkingen.

  • Het onderwijs is erop gericht dat de leerling zijn talenten leert gebruiken.
  • Het onderwijs is erop gericht dat de leerling zichzelf leert waarderen zoals hij of zij is.
  • Het onderwijs is gericht op zelfvertrouwen en zelfrespect.
  • Het onderwijs is handelingsgericht.
  • Het onderwijs is ontwikkelingsgericht.

Stap voor stap, doel voor doel proberen we dit te bereiken. Steeds in overleg met alle betrokkenen. Ouders, opvoeders en deskundigen zijn hierbij onze bondgenoot. We willen voor de leerling een optimale leeromgeving creëren waarin de leerling tot recht en bloei komt. We gaan niet uit van vanzelfsprekendheden, wat voor de ene leerling geldt, hoeft niet te gelden voor de andere leerling. Centraal hierbij staat het ontwikkelingsperspectief. Een document dat jaarlijks wordt bijgesteld. Met elkaar gaan we op weg naar het beste onderwijs voor de leerling.

In onze visie kan de Zonnehof / Hofplein ook een tussenstation zijn. Een tijdelijke plek voor leerlingen die baat kunnen hebben bij de werkwijze van de school, waardoor zelfvertrouwen en eigenwaarde toe kunnen nemen. De school kan ook een opstap zijn naar andere vormen van onderwijs, zoals SBO, PRO en regulier onderwijs.

Voor iedere leerling staat veiligheid en geborgenheid voorop. In onze visie de meest essentiële basisvoorwaarde om tot leren te komen. Tegelijkertijd willen we de blik van de leerling richten op de wereld, op de toekomst. We doen dit stapsgewijs en houden hierbij rekening met de mogelijkheden van de leerlingen en wat zij of hij zelf aangeeft. Ons doel is dat een leerling met zoveel mogelijk vertrouwen en een opgeheven hoofd de school verlaat. Met vertrouwen in de eigen mogelijkheden. Met vertrouwen in de wereld. Een wereld waarin de leerling zich gerespecteerd en gewaardeerd mag weten.

De Zonnehof / Hofplein is gevestigd in een modern gebouw waarin deze visie versterkt wordt: het gebouw als leermiddel; Het gebouw biedt geborgenheid; Het gebouw biedt veiligheid; Het gebouw staat open voor de wereld. Maar een gebouw is niets zonder de mensen die er komen. Mensen die de school bezielen: leerlingen, ouders, team en ieder ander die SO de Zonnehof / VSO Hofplein bezoekt.